ข้าวกล้องหอมมะลิ

ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ และข้าวอินทรีย์อื่นๆ

Natural Healthy Rice 

 

ราคา กิโลกรัมละ 80 บาท 

Price: 80/Kg.