ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์

ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ 

Natual Rice Berry 

 

กิโลกรัมละ 80 บาท 

Price: 80/ Kg.